Regler for fiskeri i Storåen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har udgivet bekendtgørelse nr. 203 af 28.02.2024, der regulerer fiskeri i Storå vandsystem. Storåen med alle dens tilløb er omfattet af denne bekendtgørelse, der gælder fra 05.03.2024.

Nedenfor har vi derfor opstillet de regler, der gælder for fiskeriet i Storåsystemet, og dermed også for det vand som Holstebro og Omegns Fiskeriforening råder over.

Fiskesæson

I Vandkraftsøen (zone 6) er fiskeri tilladt hele året. Dette gælder Reservatsøen mellem gangbroen(hængebro) og vejbroen Tvis Møllevej. Det gælder Klosterarmen ind til Møllen, Uhresø og selve Vandkraftsøen indtil fredningsbæltet, der begynder 200 meter fra turbinebygningen.

Storåen er delt op i primært laksevand og øvrige områder.

Primært laksevand er Storåens hovedløb fra Holstebro Vandkraftværk til udløb i Felsted Kog. I primært område er fiskeri tilladt fra 16. april til 15. oktober (inkl.). Det er zonerne 1 til 5.

Øvrigt område er den øvrige del af Storå vandsystem. Altså Storå øst og alle tilløb, både øst og vest. I øvrigt område er fiskeri tilladt fra 1. marts til 31. oktober (inkl.). Det er zonerne 7 til 10.

Legitimering af fiskeret

Du skal naturligvis have indløst gyldigt statsligt fisketegn, og du skal medbringe gyldigt medlemskort/dagkort og legitimation. Fiskekort/dagkort skal bæres synligt. Derudover skal du købe et Storåkort såfremt du fisker i primært laksevand.

Redskabsbegrænsning

I Vandkraftsøen (se ovenfor om udbredelse) må hver person anvende indtil 2 stænger. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.

Flydering er tilladt i den sydlige del af Vandkraftsøen og Klosterarmen. Holstebro Kommune har udgivet et regulativ med tilhørende kort, der viser det område, der må benyttes til flydering. Det finder du her. Sejladsregler på Vandkraftsøen har Holstebro kommune opregnet i 2 punkter på denne side.

I den øvrige del af Storåsystemet gælder følgende regler

 • Det er kun tilladt at anvende en stang pr. person
 • Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn
 • Det er kun tilladt med en krog på linen. Dette kan være en enkelt-, dobbelt eller trekrog
 • Fisker du med naturlig agn eller agn med duftstoffer skal du benytte enkeltkrog
 • Alle kroge skal være uden modhager, eller modhagen skal være klemt så meget ned, at den ikke kan mærkes. 

Fredningsbestemmelser

Der gælder følgende fredningsperioder i hele Storåsystemet. Al fredet fisk skal genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand, altså så nænsomt som muligt. Vi har lavet en anvisning på dette på www.hof-storaa.dk

 

  Art

  Periode

  Mindstemål

  Art

  Periode

  Mindstemål

  Laks

Totalfredet 01.01. - 31.12. (se dog særligt afsnit)

  Fredet ellers 40 cm

  Gedde

  15.03. - 30.04.

  60 cm

Havørred og bækørred i område A HOF har totalfredet til 31.12.2025

  Fredet

  Sandart

  01.05. - 31.05.

  50 cm

Havørred og bækørred i område B

HOF har totalfredet til 31.12.2025

  Fredet

  Aborre

  Ingen

  20 cm

  Stalling

Totalfredet til 15.05.2026

  Fredet

  Gule ål

  Ingen

  45 cm

  Helt

  01.11. - 28.02

  36 cm

 

 

 

 

Guidning

Kommerciel guidning er ikke tilladt på fiskevand som disponeres af Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Særligt om fiskeri af Laks

Bekendtgørelsen åbner mulighed for, at der kan søges om en kvote til et fiskeri efter laks til hjemtagelse.

Fiskeristyrelsen har tildelt Sammenslutningen ved Storå en kvote på 360 laks i sæson 2024. Kvoten er opdelt i 3 portioner. 

 • 5 laks må hjemtages i Øvrigt Område, men kun i perioden 16. april til 31. oktober 
 • 355 laks må hjemtages i Primært Område, som er hovedløbet vest for Ringvejen i Holstebro. Heraf må hjemtages 
  • 155 laks på over 73 cm og 
  • 200 laks på 73 cm og derunder.

For delkvoterne gælder, at der skal udmeldes stop for den pågældende delkvote, når der er hjemtaget henholdsvis 5, 153 og 198 laks i den aktuelle kvotedel.

Læg mærke til at kvoten for store laks er delt i 2 portioner, hvor den ene portion frigives den 16. april og den anden portion frigives den 16. juni.

Af de 355 laks har HOF fået tildelt 216 laks til hjemtagelse i Primært Område, som er Storås hovedløb vest for dæmningen ved Vandkraftsøen. Der vil også blive meddelt stop for hjemtagelse af laks når HOF´s kvote på 216 laks er nået. De 5 laks i Øvrigt Område er ikke fordelt hverken på størrelse eller på fiskevand, så her gælder først til mølle princippet.

Fiskeristyrelsen har opstillet nogle krav i forbindelse med tildeling af kvote til hjemtagelse af laks. Disse regler har bestyrelsen suppleret, så nedenstående regler gælder for 2024:

 • Tilladelsen er gældende for hele Storåens vandsystem
 • Der må kun hjemtages én laks pr. fisker pr. sæson fra Storåsystemet - uanset eventuel fiskeret flere steder. Fangsten skal naturligvis ligge indenfor den tildelte kvote.
 • Håndtering af laks til genudsætning skal foregå så skånsomt for fisken som muligt. På den baggrund skal laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet.
 • Indberetning af fangede laks skal ske på sammenslutningens hjemmeside senest kl. 24:00 på fangstdagen. Dette uanset om laksen er hjemtaget eller genudsat. Fangerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed skal oplyses. Er fisken mærket ved finneklipning skal det oplyses. Fangster kan indberettes ved brug af APP-en Fangstjournalen, eller på foreningens hjemmeside www.hof-storaa.dk. Begge steder vil din indberetning samtidig blive sendt videre til Sammenslutningen ved Storå. Er laksen forsynet med et spaghetti mærke kan den hjemtages indenfor kvotereglerne eller genudsættes, men den skal både indberettes almindelig og indberettes til DTU Aqua.
 • Har man ikke selv mulighed for at gå på nettet, skal man rettidigt kontakte et bestyrelsesmedlem, der så vil sørge for, at fangstindberetningen kommer på nettet.
 • Foreningen udsender på et tidspunkt meddelelse om fangststop for laks via hjemmesiden www.hof-storaa.dk Dette fangststop skal ubetinget overholdes. Du skal derfor altid se status på hjemmesiden, før du tager på laksefiskeri.

Særligt om fiskeri af havørreder

 • HOF har besluttet at Salmo Trutta, altså havørred og bækørred, er totalfredet på al HOF's fiskevand. Dette med baggrund i den faldende bestand igennem de seneste år. Der er stadig indberetningspligt på havørred uanset om de er genudsat.

Særligt om fiskeri af stalling

 • Ifølge Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand nr. 1198 af 07.06.2021 er stalling fredet hele året frem til den 15. maj 2026.

Øvrige særlige regler

I Storåen er fiskeriet på enkelte parceller forbeholdt medlemmer. Der er også på enkelte parceller særlige bestemmelser om adgangsregler. Se oversigtskort og fortegnelsen over parkeringspladser.

Sanktionsbestemmelser

Da det er af yderste vigtighed, at særlige fredningsbestemmelser, kvotebestemmelser og færdselsregler ved fiskevandet overholdes, vil overtrædelser af myndighedskravene blive rapporteret til Fiskeriinspektoratet, og man kan derudover med omgående virkning blive ekskluderet af foreningen for resten af indeværende sæson samt næste sæson ved overtrædelse af følgende bestemmelser

 • Manglende overholdelse af reglerne om fredning og redskabsbegrænsning som er anført i bekendtgørelse nr. 203 af 28.02.2024
 • Manglende overholdelse af Fiskeristyrelsens regler for tildeling af kvote
 • Manglende indberetning af fangede fisk
 • Overtrædelse af adgangsbegrænsningerne på enkelte parceller. Se kortmateriale.
 • Overtrædelse af reglerne for parkering

Opfordring til god skik

Parker på de pladser, vi har anvist på den oversigt, foreningen har udgivet. På enkelte pladser er der opstillet rækværk, der angiver hvor mange biler, der kan holde. Kommer du først, så parker, så der er plads til de næste. Når pladsen er fyldt op, skal du køre til en anden p-plads. Tag hensyn til andre trafikanter og tag også hensyn til, at landmanden skal kunne komme rundt med sine store maskiner. Færdsel er kun tilladt langs åen. Gå ikke tværs over en mark med afgrøder.

Skilte med eventuelle særlig bestemmelser skal overholdes. Det kan for eksempel være om ejerens jagt. Disse regler kan du også læse om i Parkeringsoversigten.

Efterlad ikke affald. Hvis du har haft plads til det på vejen ud, er der også plads til det på vejen hjem. Hvis du finder affald, så bring det gerne hjem til nærmeste affaldsbeholder.

Foreningen har opsat skilte i skel ved grænserne til vort fiskevand. En pil med Grønt eller Gult viser, at du må fiske i pilens retning. En pil med Rødt viser fiskeri forbudt i pilens retning. Der findes også skilte, der viser, at vi har fiskeret i begge retninger. Nyere skilte har sorte pile på hvid baggrund, hvor pilen peger i den retning hvor vi har fiskeret. Hvis du finder skilte, som du mener viser forkert, må du gerne kontakte kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen, så vi kan få rettet eventuelle fejl.

Det er bestyrelsens holdning, at foreningen skal have så få regler om fiskeriet som muligt. Dette for at fremme alle typer af fiskeri. Men vi forventer til gengæld, at du ud over at overholde ovenstående regler og bestemmelser udviser mest mulig hensyn til dine medfiskere, så alle får en god dag ved fiskevandet. Tal med dine medfiskere, så kan mange misforståelser undgås.

Tag kun de fisk med hjem, som du selv skal bruge. Selvom fisken ikke er fredet og er over mindstemålet, må du gerne sætte den ud igen. Beslut dig i god tid før fisken er klar til landing, så du kan afkroge og genudsætte fisken nænsomt, gerne uden at den forlader vandet. Så er chancen for overlevelse størst.

Anbefalinger omkring håndtering af fangsten

 • Lystfiskeren skal have kendskab til alle forhold ved fiskeriet
 • Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er muligt
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks
 • Løft på intet tidspunkt fisken fri af vandet
 • Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk, der skal genudsættes