Lovregler for fiskeriet i Soråsystemet

Fiskeriet i Storåsystemet er reguleret ved forskellige bestemmelser.

Vigtigst er fiskeriloven, som er vedtaget af Folketinget som nummer 203 af 28.02.2024.

Denne lov åbner mulighed for at ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan udstikke yderligere retningslinjer til at regulere fiskeriet i Danmark. For vores vandsystem er der specielt 3 bekendtgørelser, der har betydning:

  1. Bekendtgørelse nr. 203 om særlige fiskeriregler for Storå vandsystem af 28.02.2024
  2. Bekendtgørelse nr. 1198 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand af 07.06.2021
  3. Bekendtgørelse nr. 1311 om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord af 14.06.2021

Alle disse bekendtgørelser er ment som et minimum, altså regler der som minimum skal overholdes. Vi har som forening mulighed for at indføre yderligere restriktioner, hvilket vi også har gjort på visse områder. Som eksempel kan nævnes længere fredningstid for helt og øget mindstemål for bækørred.

Du kan læse de enkelte forskrifter på nedenstående links:

Fiskeriloven. Her finder du en Lovbekendtgørelse, der indholder den oprindelige lov med senere ændringer indarbejdet.

Bekendtgørelse 203  om Storåsystemet

Bekendtgørelse 1311 om Nissum Fjord

Bekendtgørelse 1198 om mindstemål og fredningstider i ferskvand

Fiskeriet i saltvand er også reguleret. Der er mange forskellige instanser, som har udgivet regler for mindstemål i saltvand. blandt andet EU. Derfor har Fiskeridirektoratet samlet alle gældende reglerne i nedenstående bekendtgørelse:

Bekendtgørelse 791 om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand af 15.06.2018

Bekendtgørelse 1473 om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand af 01.12.2016

Så skal du fiske ved kysten vil det være en god ide at læse nr. 791 og 1473.

Rundt omkring ved landets fjordområder, findes en række særlige bestemmelser for fiskeri i saltvandsområder. Det gør der også i vort område, for eksempel i Limfjordens nordvestlige område, Nissum Fjord og Felsted Kog, Kilen ved Struer. Disse bestemmelser har Fiskerikontrollen og DTU Aqua udgivet nogle informationsfolder om.

Disse foldere kan du finde her