Jeg har fanget en mærket fisk - hvad betyder det?

Som sportsfisker fanger vi af og til fisk, som er mærkede, og naturligt nok, så undrer vi os over, hvad det nu betyder.

I 2018 har DTU Aqua foretaget 3 forskellige undersøgelser af laksene i Storåsystemet.

DTU Aqua undersøger overlevelsen hos de tidlige blanklaks, der bliver fanget og genudsat af lystfiskere i april måned i Storåen. Tidligere forsøg med mærkning af de tidlige laks er mislykkedes, så derfor vil DTU i år forsøge en ny metode, der er meget mere ”realistisk”, og som medfører minimal ekstra belastning af laksene i forbindelse med mærkningen.

Et hold på 10 lystfiskere, der bliver udvalgt af DTU Aqua i samarbejde med Holstebro og Omegns Fiskeriforening, skal fra den 8.-13. april 2018 fange og mærke op til 25 laks i Storåen.

Laksene fightes og landes på helt normal vis og får i vandkanten hurtigt ”klipset” en radiosender på rygfinnen af folk fra DTU Aqua, inden de genudsættes. Altså ingen bedøvelse eller ekstra håndtering. Hver radiosender vejer 2-3 gram og vil have et tydeligt tal mellem 1 og 25 påsat, så man kan aflæse det hvis man senere genfanger en mærket fisk og sætter den ud igen.

Mærkningen sker inden premieren med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for et godt og retvisende resultat af undersøgelsen og for ikke at genere premierefiskeriet.

Frem til sommerferien vil DTU Aqua pejle de mærkede fisk fra båd eller kano ca. en gang om ugen, så vi håber på forståelse for den lille forstyrrelse sejladsen vil udgøre.

Hvis du fanger en laks med en radiosender skal den genudsættes, og nummeret på senderen (1-25) skal efterfølgende hurtigst muligt videregives til DTU Aqua sammen med oplysninger om fangststed og fiskens tilstand. Det sker ved at ringe til Niels Jepsen: 29285028 eller sende en mail til nj@aqua.dtu.dk.

I løbet af sæsonen vil der også blive udført supplerende mærkninger af lystfiskerfangede laks. Det sker ved at udstyre nogle (6-8) af Storåens flittigste lystfiskere med en ”tøjpistol” og spaghettimærker, der let kan påsættes laksen før genudsætning.

Forhåbentlig kan de så mærke et pænt antal laks henover sæsonen, som DTU Aqua kan genfange ved opgangsundersøgelsen, der skal laves i Storåen til efteråret. Det giver forskerne yderligere en mulighed for at vurdere overlevelsen af de genudsatte fisk. En biolog specialestuderende fra Ålborg Universitet (Poul Kusk) vil få ansvaret for denne del af undersøgelsen og han vil også hjælpe til med de øvrige aktiviteter.

Begge ovenstående mærkninger vil indgå i den bestands analyse, som ved hjælp af elfiskeri skal foregå i september og oktober.

Du kan stadig finde laks uden fedtfinne fra tidligere mærkninger.

Vores mål for Storå systemet er, at vi får en selvreproducerende stamme af vilde laks, og for at vi kan holde øje med hvordan det lykkes, så er det nødvendigt at kunne skelne mellem vilde laks, der er født i vandløbet og udsatte laks der er født i et avlsbassin.

Derfor har vi i perioden 2009 til 2017, hvor udsætningerne stoppede, mærket alle udsatte laks. Det er sket ved at fedtfinne er klippet af inden udsætning.

På den måde kan der ved genfangst aflæses, om laksen er vild, eller om den er udsat som lille i vandløbet.

Derfor er det vigtigt, at du som sportsfisker holder øje med fedtfinnen, uanset om du genudsætter laksen eller om du har lov til at tage den med hjem til spisebordet. Og din observation skal naturligvis fremgå af din fangstindberetning.

Her ovenfor kan du se, hvad du skal holde øje med.

 

  

 

Ovenfor en vild laks med fedtfinne og til højre en fisk uden fedtfinne.

Tak for din hjælp med rigtig registrering!

Det historiske hjørne!

I danske vandsystemer har der ofte været gennemført forskellige forsøg med mærkning, der skulle fortælle noget om fiskenes adfærdsmønster. Hvor kommer de fra? Hvor tager den hen? Og kommer de nogensinde tilbage? Og hvis ja, så hvornår?

Alle disse spørgsmål kan forskerne finde svar på ved at udsætte mærkede fisk i vore vandsystemer.

I Storåsystemet har der været gennemført følgende undersøgelse:

Mærkningen af fisk kunne være forskellig, og du kunne støde på følgende typer, der også kunne optræde i kombination med hinanden:

  • Finner kunne være klippet
  • CWT (coded wire tag)
  • Akustisk og radiomærkning
  • Carlin mærker

Af hensyn til ovenstående undersøgelser var det vigtigt, at din fangstrapport indeholdt oplysninger om alle de mærker, du fandt, både på genudsatte og på fisk, som du tog med hjem til spisebordet.

I Storåsystemet kunne du møde fisk med følgende mærkning: 

Laks:  
Radiosender med antenne og rygmærke

Fisk fra elfiskeri i marts/april/maj 2010, som er genudsat efter indoperering af sender. Læs her rapportering og genudsætning af disse laks

Venstre bugfinne Udsat som 1-års i Storå i 2005, 2006 og 2007 
Højre bugfinne Udsat som ½-års i Storå i 2006
Højre bugfinne og CWT mærke i snuden Udsat som ½-års i Vegen å i 2006
Højre bugfinne og CWT mærke i halen Udsat som ½-års i Idom å
Akustisk Indopereret i 1-års i 2007
Fedtfinne Udsat som ½-års i Storå fra 2009-2017
Udsat som ½-års i Skjern å fra 2002-2004 og 2010-2014
Kan være udsat som ½-års i Varde å fra 2012 til 2016
Kan være udsat som ½-års i Ribe å fra 2008-2012
Kan være vestjysk stamme udsat i Gudenåen
siden 2004
Fedtfinne og CWT i snude Udsat i Storå som 1-års i Storå fra 2009-2013
Laks i Storåen genudsat efter elfiskeri i forbindelse med radiomærkningsforsøg 2010. Disse laks er så ikke radiomærkede.
Kan være udsat som 1-års i Skjern å fra 2002-2005 og 2010-2014
Kan være udsat som 1-års i Varde å fra 2012-2016
Kan være udsat som 1-års i Ribe å fra 2008-2012
Højre bugfinne og CWT Udsat som smolt i Skjern å 2005 og 2006
   
Havørred:  
Fedtfinne Udsat som ½-års i Vejvad bæk i 2006
Fedtfinne og venstre bugfinne Udsat som ½-års i Vegen å i 2006
Fedtfinne og højre bugfinne Udsat som ½-års i Idom å i 2006
Akustisk Indopereret i 1-års i 2007

Højre og venstre findes ved at holde fiskens hale ind mod dig og hovedet væk fra dig, og så kigger du hen over fiskens ryg mod hovedet.

Listen er udarbejdet efter de oplysninger, vi har tilgængelige på nuværende tidspunkt, og den kan derfor være ufuldstændig med hensyn til fisk udsat i andre vandsystemer. Ligger du inde med oplysninger om mærker i andre vandsystemer hører vi gerne fra dig. 

 
                 

Radiosender med antenne                   Her stikker antennen ud             Floyd T-bar med nummer

 

  

Lydsender                                       Carlinmærke                      Coded wire tag