Foreningen har meget tidligt og frem til nu beskæftiget sig med vandpleje.
I de første mange år bestod vandplejen alene af indfangning af moderfisk og senere udsætning af fiskeyngel.

Foreningen var en af pionererne på dette område.
Elektrofiskeri blev første gang foretaget i HOF-vand under ledelse af statsbiolog Knud Larsen.
Ældre medlemmer kan fortælle om et utrolig slidsomt arbejde med at indfange moderfisk og ikke mindst arbejdet med at få dem transporteret fra åen til dambruget. Opfindsomheden var stor for at holde dem i live. F.eks. havde en engang fået det utaknemmelige job at pumpe ilt til fiskene med en cykelpumpe, mens han sad på et lastbillad hele vejen til Holstebro.

Senere blev det dokumenteret, at effektiv fiskepleje bør tage udgangspunkt i vandløbsrestaurering og udlægning af gydegrus.
De første udlægninger af gydegrus havde lidt et tilfældighedens præg, men efterhånden blev samarbejdet med Holstebro Kommune mere formaliseret.
I dag foregår de fleste udlægninger af gydegrus i regi af Sammenslutningen ved Storå og i et tæt samarbejde med både Holstebro og Herning Kommune.
DTU Aqua leverer den faglige rådgivning.
Lodsejerne er altid involverede i projekterne, og de er positivt indstillede.

Vandløbsforbedringerne står på 2 ben.
Der er meget store projekter i hovedløbet, hvor der udlægges flere hundrede kubikmeter grus på en enkelt gydebanke. Disse benyttes som regel af laks. I insekternes klækketid er der ofte mange svaler omkring disse stryg, så de betyder noget for ikke bare fiskene men også insekter og fugle.
I de mindre og helt små vandløb tilpasses gydebankerne vandløbenes størrelse. Til gengæld kan der ofte laves flere i forlængelse af hinanden.

Afhængig af vandløbets størrelse benyttes de af laks, laks og ørred samt ørred alene.
Nye undersøgelser har vist, at lakseyngel kan trække opstrøms til de små stryg, der ellers kun bruges af ørred. Lakseynglen bruger dem i en del af opvæksten, selv om de ikke er klækket på stryget men længere nedstrøms.

Vandpleje koster mange penge. Finansieringen kommer fra forskellige kilder. Kommunerne har projekter, som de betaler, men af og til er det ønskeligt og muligt, at foreningen eller sammenslutningen kobler sig på et kommunalt projekt, så det kan blive bedre eller større.
Fiskeplejemidlerne yder tilskud til vandløbsprojekter efter nærmere regler, og sidst men ikke mindst går langt størstedelen af de kontingenter, som medlemmer af Sammenslutningen ved Storå indbetaler, til vandpleje. Enkelte af medlemmerne supplerer kontingentet med yderligere bidrag.

I HOF er en del af kontingentet er øremærket vandpleje, så samtlige medlemmer bidrager til vandplejen.
På den måde er HOF i stand til at hvert år at bruge et pænt beløb til vandløbsforbedringer.

For at sikre kvaliteten af vandløbsarbejdet foretages der bestandsanalyse forud for arbejdet.
Året efter foretages der en effektanalyse, og hver gang har det vist sig, at der er langt mere yngel på habitaten end tidligere.

Læs en detaljeret gennemgang af opbygningen af en gydebanke her:
http://www.svstoraa.dk/forside/vandpleje/om-vandpleje