Bestandsophjælpning betyder i traditionel forstand udsætning af fisk.
Holstebro og Omegns Fiskeriforening har i mange år haft opgaven med at udsætte fisk i Storå-systemet.
Der har været udsat helt, ørred og laks.

Helt blev udsat som larver.
Ørred blev udsat som yngel, ½-års, 1-års og smolt.
Laks blev udsat som ½-års og 1-års fisk.

Helt, ørred og laks blev leveret fra Frøjk Fiskepark.
De seneste år blev al laks leveret fra Danmarks Center for Vildlaks, Randers.

Udsætninger er sket i henhold til udsætningsplaner udarbejdet af DTU Aqua.
Planen beskriver hvilke fiskearter, der skal udsættes på givne positioner. Det fremgår også, hvilke størrelsesgrupper, der er tale om, og endelig er antallet af udsætningsfisk givet.
Planen bliver til på baggrund af en stor bestandsanalyse i vandsystemet, der foretages med ca. 6 års mellemrum.

Udsætningen af helt blev indstillet, da udbyttet ikke stod mål med indsatsen.
Desuden faldt antallet af moderfisk i Storå drastisk fra mange tusinde til ganske få fisk.

Med ny viden om laksegenetik blev laksemoderfisk overført fra Storå til lakseklækkeriet på Brusgaard ved Randers, der forestod klækning og opfodring til udsætningstidspunkt.

Produktionen af ørreder blev fortsat på Frøjk Fiskepark og senere overført til Tvis Mølle Dambrug efter at klækkeriet på Frøjk Fiskepark lukkede ned.
Produktionen af ørred på Tvis Mølle Dambrug var i dambrugsmæssig sammenhæng ganske lille, og selv om dambruget knapt kunne spores i vandløbet, var der omkostningstunge krav til nyt udstyr. Det betød, at man besluttede at lukke dambruget.
I den forbindelse blev ørredsituationen analyseret. Trods mange års systematisk udsætning af kvalitetsfisk, kunne man ikke spore fremgang i ørredbestanden. Det så endda ud til, at bestanden var støt faldende.
På den baggrund blev det besluttet at indstille udsætningen af ørred.
Den sidste udsætning var en smoltudsætning i 2014.

For laksens vedkommende er historien anderledes positiv.
På relativt få år er det lykkedes at oparbejde en stærk bestand af gydefisk.
Udsætningstallene blev justeret i nedadgående retning, og udsætningen af ½-års laks stoppede.
Bestanden af laks var stadig god, og DTU Aqua besluttede derfor, at Storå som det første vandløb i Danmark skulle indstille udsætning af laks, idet forventningen er, at bestanden er så robust, at den kan klare sig selv.
I 2017 blev de sidste 1-års laks udsat i Storå, og Storåsystemet er dermed helt fri for udsætninger af alle arter.

Bestandsophjælpningen er på ingen måde indstillet.
Den er nu målrettet vandløbsrestaureringer og udlægning af gydegrus, hvor der udføres et meget stort og frugtbart arbejde.
Se mere herom i artiklen om gydebanker.

Glædeligvis er resultaterne af udlægningen af gydegrus meget fine, så der produceres store mængder af yngel.
Forskningen viser, at afkom af vildfisk, som klækkes og vokser op i vandløbet, har en meget bedre overlevelse end udsætningsfisk.