Satsungen

Der HOF ist ein dänischer Verein und daher werden unsere Satsungen nicht übersetzt

 

§1 Navn og hjemsted  

Foreningens navn er Holstebro og Omegns Fiskeriforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.    

§2 Formål  

Foreningens formål er at

 1. fremme interessen for sportsfiskeri.
 2. varetage medlemmernes interesser overfor myndigheder og lodsejere.
 3. arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder.
 4. bevare fiskevandene.
 5. ophjælpe fiskebestandene ved vandløbsforbedringer, udsætninger m.m.
 6. varetage medlemmernes interesser ved at være medvirkende til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for at udøve ferskvandsfiskeri herunder, at foreningen kan erhverve fast ejendom.    

§3 Interesseorganisationer  

Foreningen kan være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.    

§4 Medlemmer

Stk. 1: For at blive optaget som seniormedlem må man være fyldt 18 år. Før det fyldte 18. år optages man som juniormedlem. Ved det fyldte 18. år overgår man automatisk til seniormedlem

Stk. 2: Bestyrelsen kan indføre yderligere medlemskategorier, som for eksempel

 1. Passivt medlemskab for nuværende aktive medlemmer, der ønsker at fortsætte medlemskab af foreningen men uden fiskeret.
 2. Alderspensionister
 3. Familiemedlemskaber for husstande med samboende voksne og børn under 18 år

Stk. 3: Bestyrelsen kan sætte en højeste grænse for medlemstallet. Bestyrelsen kan prioritere optagelse af medlemmer geografisk.

Stk. 4: Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning herom til formanden.

Stk. 5: Ikke-medlemmer kan fiske i foreningens fiskevand i Storåsystemet på nærmere angivne steder ved køb af dagkort, hvis pris fastsættes af bestyrelsen.

§5 Kontingent

Stk. 1: Kontingentet for de forskellige medlemskategorier fastsættes af bestyrelsen. Eventuel indskud ved indmeldelse fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 2: Kontingent skal betales senest 1. februar og gælder frem til ultimo februar året efter. Er kontingentet ikke indgået senest 1. februar eller den af bestyrelsen fastsatte dato, slettes medlemmet og kan kun optages som nyt medlem mod betaling af nyt indskud. Medlemskort er strengt personligt og skal altid medbringes på fisketure.    

§6 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning eller, hvis blot et medlem ønsker det, ved skriftlig afstemning. Personvalg er altid skriftlige.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og indkaldelse med angivelse af dagsorden sker med 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside.

Stk. 3: Dagsorden fastsættes af bestyrelsen og skal meddeles medlemmerne samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)
 4. Andre udvalgsberetninger
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand efter tur
 7. Valg af kasserer efter tur
 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer efter tur
 9. Valg af revisor
 10. Valg af suppleanter til henholdsvis bestyrelsen og revisorer
 11. Eventuelt

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til formanden senest 7 hverdage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel til hvert enkelt medlem og afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter motivet begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Når en sådan begæring indgives, skal generalforsamlingen afholdes senest 14 dage efter begæringens modtagelse.

Stk. 6: Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer med gyldigt medlemskab. Dog er bestyrelsen berettiget til at indbyde ikke-medlemmer til generalforsamlingen. Beslutninger tages af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende seniormedlemmer. Et familiemedlemskab udgør én stemme. Afstemninger ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 7: Der føres en protokol over forhandlingerne. Denne underskrives af dirigenten og sekretæren.

§7 Vedtægtsændringer  

Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer herfor. De gældende vedtægter skal fremgå af foreningens hjemmeside.

§8 Bestyrelsen  

Stk. 1: Bestyrelsen består af formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er bosat i Holstebro kommune eller i en af de tilgrænsende kommuner.

Stk. 3: Valgene til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen. Det ene år vælges formanden, og det efterfølgende år vælges kassereren. Derudover afgår der på hver generalforsamling skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Stk. 4: Bestyrelsen leder foreningens virksomhed og administration i overensstemmelse med vedtægterne og under ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen afgør beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 4 af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsesmøder indkaldes med 8 dages varsel.

Stk. 5: Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan nedsætte de arbejdsudvalg, som den finder nødvendig. Disse arbejdsudvalg kan om nødvendigt suppleres med menige medlemmer. Udvalgene er rådgivende overfor bestyrelsen.    

§9 Tegningsregler  

Stk. 1: Foreningen tegnes udadtil af formanden.

Stk. 2: Efter generalforsamlingens beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

Stk. 3: Den samlede bestyrelse kan som en del af forretningsordenen meddele prokura til foreningens bankkonti og værdipapirdepoter.

§10 Foreningens regnskab  

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for at foreningens midler indsættes i et pengeinstitut i Holstebro Kommune. Foreningens regnskab fremlægges på generalforsamlingen i revideret stand. Kassereren er pligtig til at fremlægge foreningens regnskabsbøger eller edb-udskrifter for bestyrelsen eller revisorerne, så ofte det forlanges.

Stk. 3: Da dele af foreningens aktiviteter er tilskudsberettigede i henhold til Folkeoplysningsloven, skal foreningens regnskabsaflæggelse til enhver tid overholde Holstebro Kommunes regler for udbetaling af sådanne tilskud

Stk. 4: Alle regningskrav skal anvises af den budgetansvarlige før betaling kan ske. Regningskrav fra formanden skal anvises af kassereren til betaling.    

§11 Revision  

Stk. 1 Til at revidere regnskabet vælges 2 revisorer blandt medlemmerne. Den ene revisor vælges i lige år og den anden i ulige år. Der vælges ligeledes 2 suppleanter for revisorerne.

Stk. 2: Regnskabets revision foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der er pligtige til at foretage revision og påtegne regnskabet inden generalforsamlingen. Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab talmæssigt samt forvisse sig om, at de opgivne aktiver er tilstede. Revisorerne skal forholde sig kritisk til de enkelte poster, jævnfør foreningens formål, bestyrelsens beslutninger og lovgivning på området.

§12 Medlemspligter  

Stk. 1: Foreningens medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskeret, der tilhører eller har tilhørt foreningen.

Stk. 2: Medlemmerne er pligtig til at efterleve de af bestyrelsen opsatte regler for fiskeriet. Herunder ordensregler, regler for zoneinddeling og andre begrænsninger, der skal sikre fiskebestandene og hindre slidtage på naturen.

Stk. 3: Overholdes foreningens vedtægter og regler ikke, eller skades foreningens virke på anden vis, kan bestyrelsen enten give vedkommende karantæne eller ekskludere medlemmet. Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling af den berørte part.    

§13 Foreningens ophævelse  

Stk. 1: Foreningens ophævelse skal vedtages på 2 generalforsamlinger. På den ordinære generalforsamling skal mindst 4/5 af samtlige stemmeberettigede medlemmer ved en skriftlig afstemning stemme herfor. Vedtages forslaget ved denne afstemning, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling ophæves foreningen, hvis 4/5 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2: Foreningens midler tilfalder en fond til fremme af Frøjk Fiskepark, subsidiært en fond til ophjælpning af fiskebestanden i Storås vandsystem.    

§14 Ikrafttrædelse  

Foranstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2023 og afløser tidligere vedtagne vedtægter.